Historické povodně v ORP Kopřivnice – řeka Lubina


7. 9. 2007 Letní povodeň díky déletrvajícímu dešti a zvýšené hladině vodních toků.

Zářijová povodeň v roce 2007 nebyla pro oblast Kopřivnicka z hlediska svého rozsahu a vyčíslení povodňových škod nikterak významná. Ve středu 5. 9. 2007 se od východu rozšířila oblačnost, která přinesla vytrvalou srážkovou činnost, jejíž úhrny se pohybovaly cca do 5 mm za hodinu. Během noci na 6. 9. se úhrny srážek přiblížily hodnotám 10–14 mm/hod. a déšť pak pokračoval s proměnlivou intenzitou. V pátek 7. 9., došlo vlivem intenzivních srážek ke zvýšeným průtokům v korytech toků a ve Vlčovicích byl dokonce dosažen III. SPA (podle místního hlásného profilu kategorie C).

Dne 7. 9. v 6:10 hod. oznámila hlídka městské policie vedoucímu odboru životního prostředí dosažení I. SPA v Lubině a II. SPA v místních částech Vlčovice a Mniší. V Kopřivnici na Kopřivničce byla výška hladiny na hlásném profilu C hluboko pod I. SPA. V 6:15 hod. byla již členy povodňové komise provedena kontrola průtoků vodních toků na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik.

V 7:10 hod. byl na řece Lubině ve všech místních částech vyhlášen II. SPA a prostřednictvím stálé služby městské policie byla svolána povodňová komise města. V 7:25 hod. již byl ve Vlčovicích vyhlášen III. SPA. Majitelé firem, jež sídlí v záplavovém území, byli telefonicky upozorněni na možné nebezpečí vzniku povodně. V tuto dobu hladina na vodních tocích Lubina a Lubinka kulminovala, přičemž v Kopřivnici na Kopřivničce nebylo dosaženo ani I. SPA. V Petřvaldu na hlásném profilu kategorie A byl na řece Lubině dosažen I. SPA v 3:47 hod. a II.SPA v 8:01 hod.

II. SPA na řece Lubině byl, podle VH dispečinku Povodí Odry, státní podnik (2007) rovněž povodňovými komisemi vyhlášen v obcích Skotnice (8:00 hod.), Petřvald (9:00 hod.) a Mošnov (10:00 hod). V 10:02 hod. byla provedena kontrola jezu ve Vlčovicích. Bylo zjištěno, že k přelití horní hrany uzavřeného stavidla mlýnského náhonu schází asi 30 cm. − v 10:10 hod. provedena konzultace o vzniklé situaci s vodohospodářskou jednotkou Skotnice, Povodí Odry, státní podnik. − v 10:15 hod. byl kontaktován dispečink Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. a požádán o případnou spolupráci při možných problémech s kanalizací. − v 10:33 hod. telefonicky oznámil občan, že po ulici Lomené stéká z Bílé hory vody a ohrožuje stavby rodinných domků. Zaměstnanci Slumeka (Služby města Kopřivnice) provedli kontrolu a vyčistili propustek. − v 11:00 hod. povodňová komise opět vyhodnocuje informace od hlídkové služby městské policie, která uvedla, že hladiny stagnují a nikde nedochází k vybřežení. Bylo prověřeno spojení na obsluhu vodní nádrže Větřkovice. − ve 13:20 hod. odvolala povodňová komise III. SPA ve Vlčovicích. Občanem z Vlčovic byl nahlášen vznik jezera nad skládkou. Voda stojí rovněž v polích Na Drahách nad Příborem.

Během povodně v září 2007 nedošlo ve správním obvodu města Kopřivnice k vážnějším škodám na majetku.