Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky - zajišťují členové PK alespoň 1 x ročně v období před jarním táním s důrazem na drobné vodní toky.

Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní deště) prohlídku toků (řeky Lubiny a Trnávky na katastru obce) a záplavových území a uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky). Závady na vlastním toku nebo jeho objektech budou neprodleně ohlášeny správci vodního toku. V aktivní zóně záplavového území, dle aktuálního stanovení ZÚ (viz grafická část Záplavová území Petřvald dPP ČR), nesmí být povolovány stavby, skládky materiálu atd.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a posuzuje možnost vzniku ledových bariér.