Druh a rozsah ohrožení

Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Petřvald dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu
a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.

Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření silnice I/58 ve směru Příbor – Ostrava pro dopravu, pro zásobování a evakuaci - nutnost volit náhradní trasy.

Přirozená povodeň

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami;
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).

V případě povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Lubina, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ (VÝSTRAHY ČHMÚ >>) s ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby -lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování mobilními protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit zejména v letních měsících na potoce Trnávka, ale tento potok výrazně neohrožuje obec povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Největší nebezpečí pro obec Petřvald způsobí jednoznačně přívalová srážka v severní části katastru. Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu. Situace může být výrazně zhoršena aktuálním způsobem a stavem obhospodařování zemědělské půdy. Na zemědělské půdě může dojít ke vzniku soustředěných odtoků a k velmi rychlému soustředěnému odtoku přímo do intravilánu obce. Je nepřípustné obdělávání orné půdy po spádnici. Množství drobných vodotečí a odvodňovacích příkopů bude ohroženo narušením stability břehů a dojde k nátržím břehů a případně i větším svahovým sesuvům u koryt toků.

Řeka Lubina

Hydrologické pořadí 2-01-01-1250

Řeka Lubina představuje největší ohrožení pro obec Petřvald - rizikem jsou srážky nad 50 mm/m2 v horní části povodí na severozápadních svazích hory Radhošť v Moravskoslezských Beskydech. Možnost vzniku povodňové situace je zejména v období jarního tání a letních přívalových srážek.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Petřvald, zde má řeka  zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena převážná část obytných a průmyslových zón lemující pravý i levý břeh toku.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Petřvald je od řeky  ohroženo Q100 (stoletou vodou) cca 50 nemovitostí (viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů).

Pro včasnou informovanost o povodňovém ohrožení z řeky  pro obec Petřvald je důležitý hlásný profil kategorie A – HP A Petřvald - Lubina na toku ve městě Petřvald.

Významnými hlásnými profily včasného varování před povodňovým ohrožením jsou: HP C Vlčovice (Lubina), HP C Kopřivnice (Lubina), HP I Lubina (Lubina).

Důležitý je také srážkoměr v obci Mošnov – CHMU 307417 Mošnov, Hájov SRV, Příbor SRV a SRS Skotnice, SRS Vlčovice.

Řeka Odra

Hydrologické pořadí 2-01-01-0100

Povodňové průtoky z Odry ohrožují část obce - Petřvaldík

Říčka Trnávka

Hydrologické pořadí     2-01-01-1410   

Trnávka – povodňové epizody jsou především bleskového charakteru. Dále hrozí průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. Potok není v intravilánu obce osazen hustou řadou malých lávek a mostků a tedy nehrozí zde závažné ohrožení díky neprůchodnosti. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace, dále na malých propustcích pod komunikací a zpětné vzdouvání vod při vysokých stavech na Trnávce.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Petřvald, zde má řeka Lubina zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena průmyslová a obytná zón a na toku řeky Lubiny a Trnávky, který se nachází u místního letiště.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Petřvald je od řeky Lubiny ohroženo Q100 (stoletou vodou) cca 5 nemovitostí (viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů).

Pro včasnou informovanost o povodňovém ohrožení z říčky Trnávky - je pro obec Petřvald důležitý hlásný profil kategorie HP C Kateřinice (Trnávka), HP C Trnávka (Trnávka). Důležitý je také srážkoměr v obci Mošnov – CHMU 307417 Mošnov, Hájov SRV, Příbor SRV a SRS Skotnice, SRS Mošnov a SRS Vlčovice.

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje celý úsek na katastru obce Petřvald. Na řece, ale i na některých menších přítocích se jedná o ledové jevy a zátarasy - na katastru obce se jedná o kapacitní i nekapacitní mostky a lávky – při zanesení dojde k omezení průtoku, které by mohlo způsobit vybřežení
a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – STAVY A PRŮTOKY NA TOCÍCH POD, s.p.

Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta řeky Lubiny a Trnávky buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení půdy vodou k sesuvům půdy na pozemcích a zahradách domů s následným bahnotokem.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce. Nejvíce rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v obci Petřvald.

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.Tento druh povodně na k.ú. Petřvald nehrozí, jelikož se zde nenachází žádné vodní díla – VD III. kategorie, zdymadla a VD III. kategorie. V obci se nacházejí pouze jezy.