Vodní nádrže

Vodní díla

(viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž

je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený
k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Vodní nádrže IV. kategorie

Vodní nádrže IV. kategorie významné pro obec Petřvald v POVIS

Rybník - vodní nádrž umělá v k.ú. Petřvald - Petřvaldík (k Odře)

ID nádrže (DIBAVOD) 212 910 3804
Plocha nádrže 1 954 m2
Vlastník / Správce Rusek Jaromír Ing., Petřvald 2 - Petřvaldík 42, 742 60 Petřvald
Parcela č. 102/1
Definiční bod Y:-482394 X:-1113092

Vodní nádrž Trnávky  kategorie IV.  průtočná nádrž na toku Trnávka

ID nádrže (DIBAVOD) 201 360 000 100 002
Plocha nádrže 14 610 m2
Vlastník / Správce Není
Parcela č. 786/4
Definiční bod Y:-480359 X:-1115556

Šířka koruny hráze:

102,6 m
            10,0 m
194,5 m
            6,0 m

Výpustní zařízení

Je tvořeno požerákem osazeným asi 10 m od osy hráze na vodní straně. V požeráku, který je přístupný z koruny hráze po ocelové lávce, je instalována dělící stěna, udržující hladinu stálého nadržení. Ve dně dělící stěny je instalováno uzavírací šoupě DN 500. Přívodní a odtokové potrubí má DN 1000.

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je tvořen dvojitým potrubím DN 1000, délky 7,0 m. Kóta dna přelivu je na úrovni 101,25 m.

Z uvedených technických parametrů vyplývá, že profil koryta potoka Trnávka je v celé délce jeho toku na katastru obce Trnávka několikanásobně větší než je profil výpustného zařízení i bezpečnostního přelivu nádrže Kateřinice. Zvláštní povodeň proto při běžných manipulacích s nádrží ani při chybě obsluhy nepřichází v úvahu, přichází v úvahu pouze při přetržení hráze.

 

Lesní vodní nádrž

Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Obec
2010112500015 2010112500016 Lesní vodní nádrž IV Tichopadová Andrea Ing., Nad Závodištěm 458/10, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 Tichopadová Andrea Ing., Nad Závodištěm 458/10, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 0.3397 Petřvald