POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PETŘVALD

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento povodňový plán obce Petřvald ID dPP:11313 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Petřvald podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Kopřivnice. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Petřvald a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na pe.povodnoveplany.cz.                                                                                                                   

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Lubina
  • Odra
  • Trnávka

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Odry, s. p., Skotnice
zn. 08460/922/45.12/2015
ze dne 17.06. 2015

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Odry, Frýdek-Místek
Č. j.: LCR951/003166/2015  ze dne 02.07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: OZP- 3125/2015 ze dne 08.07.2015
Osoba zodpovědná za GDPR:
xxx. xxx xxx, tel: xxx xxx xxx, mail: xxx@xxx.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 04.2024
organizační část 04.2024
grafická část 07.2020
přílohy 07.2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04.2024
offline verze 07.2017
digitalizovaná verze 04.2024
databáze POVIS 07.2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.