Seznam zkratek

Použité zkratky při tvorbě povodňového plánu
AČR    Armáda České republiky
BMIS    bezdrátový místní informační systém
Bpv. Balt po vyrovnání (výškový systém)
CPP Centrální předpovědní pracoviště
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČK Červený kříž
ČSÚ Český statistický úřad
DIBAVOD    Digitální báze vodohospodářských dat
dPK digitální povodňová kniha
dPP digitální povodňový plán
DVT drobný vodní tok
EDPP elektronický digitální povodňový portál
ES extravilánové splachy
EU Evropská unie
GIS geografický informační systém
GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
HOZ hlavní odvodňovací zařízení
HP hlásný profil
HPPS Hlásná předpovědní a povodňová služba  
HW hardware (počítače a jejich technické vybavení)
HZS Hasičský záchranný sbor
ISKŘ   Integrovaný systém krizového řízení
ISVS Informačního systému veřejné správy
IZS Integrovaný záchranný systém
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSVV jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva  
KHS Krajská hygienická stanice
KOPIS krajské operační a informační středisko
krajský úřad
KVS Krajská veterinární správa
LČR Lesy České republiky, s.p.
LVS lokální výstražný systém
MěÚ městský úřad
MO Ministerstvo obrany
MP městská policie
manipulační řád
mateřská škola
MV Ministerstvo vnitra
MVE malá vodní elektrárna
MVK místo vizuální kontroly
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NM nebezpečné místo
OPIS  operačních a informačních středisko 
OPŽP Operační program Životní prostředí
ORP obec s rozšířenou působností
OSN Organizace spojených národů
obecní úřad
PBPO přírodě blízká protipovodňová opatření
PDF Portable Document Format (přenosný formát dokumentu s koncovkou *.pdf)  
PK povodňová komise
PLA Povodí Labe s.p.
PMO Povodí Moravy s.p.
PO jednotky požární ochrany
POD Povodí Odry s.p.
POH Povodí Ohře s.p.
POVIS Povodňový informační systém
PP povodňový plán
PPO protipovodňová ochrana
PPVN povodňový plán vlastníka nemovitosti
pracovní štáb
PVL Povodí Vltavy s.p.
RPIM Regionální poradenské a informační místo
RPP Regionální předpovědní pracoviště
SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav
SFŽP Státní fond životního prostředí ČR
SIVS Systém integrované výstražné služby
SMS Short Message Systems (systém krátkých zpráv - jedna ze služeb GSM)
SNUS středisko nouzového ubytování a stravování
SPA stupeň povodňové aktivity
SSHR Správa státních hmotných rezerv
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚS Správa a údržba silnic
SW software
ÚKŠ Ústřední krizový štáb
ÚPK Ústřední povodňové komise
VD vodní dílo
VHD vodohospodářský dispečink
VPS výstraha povodňové služby
VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský
v.v.i. veřejná výzkumná instituce
ZABAGED Základní báze geografických dat
ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa
ZZS Záchranná zdravotní služba