Ohrožené objekty

Území obce Petřvald je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Odry, s. p. Ostrava, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu.

OHROŽENÉ OBJEKTY V DPP OBCE Petřvald v POVIS

Povodeň při opuštění koryta toku Lubina zaplavuje obytnou zástavbu na pravém
i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy, firmami, zemědělskou půdou a lesními porosty v celé délce intravilánu obce Petřvald.

Ohrožené objekty v obci Petřvald - na toku řeky Lubina

Povodňové epizody z řeky Lubina s uvážením kratších bleskových epizod z jejích bezejmenných přítoků a Trnávky na katastru obce - zalévají záplavové území obce Q100 a postihují značnou část zástavby obce Petřvald. Ohroženými objekty vlivem zvýšení hladiny řeky Lubina mohou být zejména rodinné domy, firmy
a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly).

Při nadměrných srážkách může dojít k ohrožení uliční bytové zástavby v bezprostřední blízkosti řeky Lubiny. Tok Trnávka protéká východní stranou k.ú. Petřvald a tedy neohrožuje obytnou či jinou zástavbu na k.ú.

 
Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Obec
Lubina (201190000100) 5.000 6.300 Petřvald oba břehy Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 5.640 5.640 Občanská vybavenost ke stadionu levý břeh Sportovní Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 5.975 5.975 Rodinný dům, č.p . 13 levý břeh Čistírna odpadních vod Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.000 6.000 Rodinný dům, č.p . 10 levý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.050 6.050 Rodinný dům, č.p . 11 pravý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.075 6.075 Rodinný dům, č.p . 370 levý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.120 6.120 Rodinný dům, č.p . 390 nevyplněno Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.148 6.148 Stavba občanského vybavení levý břeh Služby Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.154 6.154 Rodinný dům, č.p . 126 pravý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.161 6161.000 Rodinný dům, č.p . 7 pravý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.181 6.181 Rodinný dům, č.p . 8 levý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.277 6.277 Rodinný dům, č.p . 196 levý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.281 6.281 Zemědělská stavba bez č,.p. pravý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.291 6.291 Rodinný dům, č.p . 473 levý břeh Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.330 6.330 Rodinný dům, č.p . 172 pravý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.370 6.370 Rodinný dům, č.p . 171 pravý břeh Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.456 6.456 Rodinný dům č.p. 89 oba břehy Obytné budovy Ne Petřvald
Lubina (201190000100) 6.550 6.550 Rodinný dům pravý břeh Obytné budovy Ne Petřvald