Odtokové poměry

Profily na řece Lubině

Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Lubině dle ČHMÚ
Místo ČHP Plocha povodí Fp [km2] Průměrný průtok Qa [m3/s] Stoletá voda Q100 [m3/s]
  Profil toku Lubina - Petřvald 2-01-01-1410 165,18   269

Přes katastrální území Petřvaldu z jihu na sever protéká řeka Lubina, která dále teče obcí  Stará Ves nad Ondřejnicí, kde se vlévá do Odry.

Koryto Lubiny je v k.ú. Petřvald upraveno - provedena regulace toku, zpevněním břehů a koryta, pro ochranu obce Petřvald. Průměrný roční průtok je 2,36 m3/s-1.

 Odtokové poměry jsou také ovlivněny mimořádnými situacemi na říčním toku,v katastru obce Petřvald se jedná o ledové jevy. Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, patří část toku, na správním území obce Petřvald, mezi méně kritické. Je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům
a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Při chodu ledů dochází k tvorbě ledových bariér, kdy může tok vybřežovat
i při malých průtocích.

Vodní díla

(viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž

je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený
k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Jez

je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:

  • zvětšení hloubky vody nad jezem
  • dosažení bezprostředního spádu
  • zmírnění průtočné rychlosti
  • zvýšení hladiny podzemních vod

Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do dané výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.

Kritická místa

Kritickými místy při průchodu povodní v obce Petřvald nejsou žádná zdymadla, a proto ohrožení z tohoto pohledu nehrozí.