Přehled inundačních území

1. Lubina

Při povodních na řece Lubina voda vybřežuje v zastavěném území obce Petřvald – koryto řeky zde protéká skrz obytnou zástavbu. V případě vylití může dojít také k ohrožení domů, zahrad, průmyslových objektů ležících v blízkosti toku.

2. Odra

Při povodních na řece Odra voda vybřežuje v zastavěném území části obce Petřvald - Petřvaldík - koryto řeky je zde v dotyku s obytnou zástavbou ze severozápadu. V případě vylití může dojít také k ohrožení domů, zahrad a průmyslových objektů ležících v blízkosti toku, stejně jako k rozsáhlejšímu území mezi Petřvaldíkem a Petřvaldem, protkaného sítí komunikací.

3. Trnávka

Východní částí obcí Petřvald protéká říčka Trnávka, která významně neohrožuje obytnou zástavbu.

 

Stanovená záplavová území

 

Pojem „záplavová území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Petřvald je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Stanovené ZÚ na řece Lubině viz grafická část tohoto PP - Mapa záplavových území Lubina, POD, s.p.  2015

Lubina

Lubina – ok. Nový Jičín … km 0,00 – 4,985 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje 4.7.2014 č.j. MSK 48355/2014
Lubina – ok. Nový Jičín … km 4,985 – 28,900 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje 22.7.2011 č.j. MSK 61439/2011

Odra

Odra – ČHP 2-03-02-001, 2-03-02-003, 2-03-02-009… km 8,700 – 15,000 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje OŽPaZ 25.6.2014 č.j. MSK 38118/20144
( původní Odra – ok. Nový Jičín  … km 15,000– 29,400 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje 19.1.2011 č.j. MSK 125761/2010
Odra – ok. Nový Jičín  … km 80,800 – 84,310 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje 23.5.2003 č.j. ŽPZ/3558/03
Odra – ok. Nový Jičín  … km 84,310 – 92,350 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje 21.7.2014 č.j. MSK 71308/2014
nová Odra - ČHP 2-01-01-040 .. 2-01-01-048  … ř.km 84,31 - 92,35 (vč. aktivních zón)
dle TEP Povodí Odry s.p.  ř.km 77,80 - 85,86
KÚ Moravskoslezského kraje OŽPaZ 17.6.2014 č.j. MSK/80873/2014
původní Odra – ok. Nový Jičín  … km 92,350 – 93,800 )
KÚ Moravskoslezského kraje 23.5.2003 č.j. ŽPZ/3558/03

Trnávka

ZÚ jsou „administrativně" určená území, která se při výskytu přirozené povodně zaplavují vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro říčku Trnávka je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje.